July 31, 2004

Brief 04 Andries_Robin

Beste Robin,

Ik reageer op je puntige lijstje in omgekeerde volgorde:
8
Wat betreft de retorische slakken, wanneer ze onbegrip veroorzaken moet er helaas hier en daar toch even een korreltje zout worden gestrooid omdat ik denk dat dit een onmisbaar onderdeel is van het bouwen... We zouden anders zomaar kunnen uitglijden bij het nemen van de volgende stap..
7
Wat betreft de vermenging van de betekenissen/ interpretaties en vormentaal, Ja! Maar verwijs me na je voorstel en na ongeveer 6000 woorden briefwisseling niet door naar de bibliotheek op het moment dat ik je vraag concreet te worden; mijn interesse is niet gericht op 'de vormentaal die ondergeschikt is aan de de beleving van transformatie/ bewustwordingsprocessen' op gezag van Heilige voorschriften maar op vooruitstrevende vormen van beeldende kunst, d.w.z. 'Nieuwe beelden' van individuele kunstenaars die nog niet tot de geschiedenisboeken zijn doorgedrongen.
6
De bedoeling van deze zin is voor mij wel heel raadselachtig: 'objectieve informatie kan niet een feit in een ander daglicht stellen, tenzij er al eerder een onvermoed verband tussen de twee bestond.' Het blijkt dat een voor mij -voorheen onvermoed- verband tussen de schilderijen van Ferial en de gebruiken van een pre-Islamitische groepering, objectieve informatie kortom, dat deze feiten voor mij die schilderijen in een ander daglicht stellen, ze daarmee meer deel maakt van de Islam dan ik had gedacht. Ik vond dat wetenswaardig en toevallig.
5
Ik blijk de bedoeling van je formuleringen niet altijd goed te begrijpen en andersom, als dit wel zo was was deze briefwisseling totaal overbodig. Zo ben ik het eens met de strekking van je verhaal over kolonialisme, ik denk niet dat als de ene beschaving de andere iets opdringt met georganiseerd geweld -zo als gebeurd is-, zelfs als het 'democratie' is, dat dit goed ontvangen zal worden. Maar de metafoor waarbij je politieke systemen vergelijkt met gewassen verward mij. Zo is de tomaat (bijna een ikoon van de Italiaanse cultuur) toch eigenlijk een importgewas uit Zuid Amerika, net als de koffie die sinds een paar honderd jaar in Zuid Amerika wordt gekweekt etc. Het argument dat je gebruikt illustreert je stelling niet, het verward mij zelfs: gewassen zijn -net zoals E. Said beweerd schijnt te hebben over culturen- niet puur en onvermengd; inheems of uitheems maar kunnen vaak wereldwijd gedijen in overeenkomstige klimaten. Ook democratie kan wereldwijd gedijen, in welke aangepaste vorm dan ook, wat ik onderstrepen wil is dat betekenis en logica geen grenzen behoeven te kennen en dat eenieder op basis van de logische stappen die Spinoza heeft gezet in zijn XXX dezelfde conclusies kan trekken. Helaas geld voor de domheid, gemakzucht, manipulatie en slaafsheid hetzelfde, ook die is grenzeloos... 4
Het doet niets af aan de geldigheid van je verlangen dat sommige elementen van de Westerse cultuur afgeleid zijn van de Oosterse. Ga zo door!
3
Ergernis is de bron van veel politieke programma's en handelingen. Je als vertegenwoordiger opstellen van een cultuur die door slechts 14% van de autochtone bevolking als positief beoordeeld wordt om het beeld te nuanceren lijkt me mede een politieke daad. Ik heb zelf in ieder geval het idee dat wat wij doen ook raakt aan politiek handelen zoals het meer gedaan zou moeten worden; n.l. op eigen initiatief onderwerpen aansnijden die in een samenleving spelen.
2
Dit punt zal ik schielijk laten liggen voordat....
1
Het is aardig van je dat je me hebt aangenomen om mij terecht te wijzen terwijl ik niet gesolliciteerd heb....daar zal ik dan maar meteen mijn voordeel mee doen, dat begint al verdomd veel op een cursus te lijken!

Die metaforen ook.....

GRT,
Andries

Posted by andries at 01:23 PM | Comments (0)

July 27, 2004

Brief 03 Robin Andries

brief 03 Robin_Andries

DnHg18072004

1
Wat 'sollicitatie naar terechtwijzing' betreft, kan ik je berichten, Andries, dat je
aangenomen bent.
2
De enige associatie die ik heb aangebracht tussen 'vrouwelijk' en 'geredetwist'
is dat ik de 2 woorden samen in 1 zin heb gebruikt, waarbij 'vrouwelijk'
bijvoeglijk is gebruikt t.a.v. 'geredetwist; wat een verduidelijking inhoudt van
de wijze waarop geredetwist wordt. Er is nu eenmaal zoiets als op
vrouwelijke wijze redetwisten.
3
Vertel me wat er politiek is aan ergernis.
4
Wat doet 't af aan de geldigheid van m'n verlangen om nader tot elkaar
te komen, dat sommige facetten van de westerse cultuur afgeleid zijn van
de oosterse cultuur? Het kan geen kwaad om je wortels te kennen, en
als ik kan bijdragen aan 'n beter begrip van wie we zijn door te wijzen
op een gezamenlijke achtergrond, waarom zou ik dat dan laten?
5
Het vergelijken van een beeldspraak die mijn mening over kolonialisme
illustreert, met een parafrase van de theorieen van een hoogleraar engelse
literatuur, is niet het wijzen op inconsequenties in 'n betoog; hoogstens
een bewijs dat het betoog onbegrepen is gebleven. Mea maxima culpa.
6
Over Ferial's cunnilingus[bondigheid maakt de zaken soms dubbelzinniger]:
objectieve informatie kan niet een feit in een ander daglicht stellen, tenzij er al
eerder een onvermoed verband tussen de twee bestond.
7
Als je benieuwd bent naar vormgebruik in de islamitische cultuur, verwijs ik
je door naar de kunstgeschiedenisafdeling van de bibliotheek; en realiseer je
daarbij goed dat er een verschil is tussen vormgebruik waarbij 't doel zuiver
esthetisch is, en vormgebruik van religieuze aard, waarbij de beschouwing
van de vormentaal ondergeschikt is aan de de beleving van transformatie/
bewustwordingsprocessen waarvan de vormen een symbolische manifestering
zijn. Vorm volgt functie, ook op 't spirituele vlak.
Dus is het inderdaad beter dat jij mij de beeldinformatie verstrekt die jou
opvalt/aanspreekt+motivatie/interpretatie, zodat ik daarop, met informatie of
mijn interpretatie, kan reageren.
8
Volgende stap kan dan een vermenging van betekenissen/interpretaties+
vormentaal zijn, wat ons weer een volgend project oplevert om over te
bekvechten. Ik zie ons liever iets bouwen, dan zout op elkaars rhetorische
slakken leggen. Daarover zijn we het eens, vrees ik.

mvrgr
rbn

Posted by andries at 12:59 PM | Comments (0)

July 17, 2004

Brief03 Andries_Robin

After that they do drink from "Zamzam".

Robin,

Als ik terug kijk naar onze briefwisseling tot nu toe zijn er al veel zaken die me opvallen en waarop ik zou kunnen reageren. Ik zal lijn proberen te houden in mijn reactie en me beperken in het aantal onderwerpen. Maar eerts dit.
Ik moet wel lachen om je ironie. Ik ben in de vrolijke wetenschap van het feit dat er zonder dialoog er weinig te lachen valt, zoals je ook zelf al hebt geconstateerd: 'het doet me verdriet: werkelijk verdriet, dat juist degenen die bidden tot een enkele ondeelbare almacht zo moeilijk tot consensus kunnen komen over wereldser zaken, zich zo verliezen in kinderachtig en vrouwelijk geredetwist, zich zo vastklampen aan religieuze identiteit dat ze de innerlijke betekenis uit 't oog en hart verliezen, zoals bij het eeuwenoude schisma tussen Sunni en Shia, Ahmadia, Ismaliya, etc.'
Los van de vraag of het niet vooral 'Islamitisch' is om associaties aan te brengen tussen 'redetwisten' en 'vrouwelijk' lijkt de conclusie uit bovenstaande toch hoofdzakelijk dat redetwisten, zin doordrijven etc. niet tot een vrolijke wetenschap zal leiden....maar goed, ik heb je verteld waar het toe leiden kan.... Vandaar dat ik het nog steeds uitga van onze vruchtbare dialoog.
Wat betreft je opmerking over het beperken van de politisering, daarmee was ik het op voorhand al eens maar ik voorvoelde dat de politiek niet onbesproken zou (kunnen) blijven.....bovendien is jou motivatie ook deels politiek van aard:
“Dat ik ervoor kies om het zwaartepunt van de presentatie bij de islam te leggen is niet zozeer ingegeven door mijn eigen geloofsovertuiging, als wel door algemeen menselijke ergernis over het ronduit onoordeelkundige gebazel wat doorgaans als informatie over de islam wordt verstrekt.”
Je hoopt verder 'dat we onszelf niet meer als tegenpool op zullen stellen dan waar is,' omdat de overeenkomsten interessanter zijn dan de de verschillen en doet daarbij uitspraken die de Westerse cultuur reduceren tot een aftreksel van de 'Oosterse'. Ik citeer: “Wat jij het 'Westers' Joods-Christelijk/Grieks gedachtengoed noemt is natuurlijk ook gewoon 'Oosters'...” Dat gaat verder dan een sollicitatie naar een terechtwijzing, dat is een provocatie. Zo geredeneerd is de 'Oosterse' cultuur niet meer dan een voortzetting van de prehistorie en is jou 'Godgeschenk van de diversiteit' logischerwijs een wassen neus. Ergo: het lijkt me zeker voor de helderheid van onze dialoog noodzakelijk dat we de culturele verschillen onderscheiden en waarderen (net als de overeenkomsten overigens; juist omdat beide tegelijkertijd in een beeld kunnen optreden waardoor het een interessant beeld wordt). Ik kan nog wijzen op andere inconsequenties in je betoog: het voordeel van de inheemse gewassen enerzijds en de hybriden van Edward Said bijvoorbeeld, maar ik wilde het toch vooral over de presentatie en haar vormgeving hebben.
De presentatie is inmiddels geweest, wat zal ik daarover nog zeggen? Helder, ruimtelijk, goed in context, maar ook: ik verwachtte iets meer aandacht voor de vormgeving van de inhoud. Met hetgeen je hierover stelde in je laatste brief ben ik het niet eens: de inhoud en de vorm(geving) zijn geen categorieën die elkaar uitsluiten maar elkaar juist kunnen versterken dus verdienen beiden aandacht. De tafel in het GEM bewees dat een aantal kunstenaars-initiatieven in korte tijd gezamenlijk een aantal goede presentaties konden realiseren. Het beschouwen van onze presentatie als 'het versieren' van andermans taart miskent de mogelijkheden om -met eenvoudige beeldende middelen- onszelf te onderscheiden door de wijze waarop we dit realiseren. Wat wij (75+NAP) tot nu toe altijd ambiëren is presentaties maken, presentaties die overeenkomen met de presentatie in het GEM in die zin dat ze 'aan alle deelnemers de ruimte bieden om een individuele bijdrage te presenteren binnen een gemeenschappelijk kader'. Het is niet toevallig dat de HR hiertoe in vergadering bijeen heeft besloten aangezien ik in de vergadering eraan voorafgaand een voorstel gedaan heb: ik stelde voor om met zijn allen iets te realiseren in één materiaal en zo geschiedde.
Maar genoeg hierover, wat ik vooral nog mis is (beeld) informatie over vormgebruik in de Islamitische cultuur, b.v. een burka van dobbelstenen in het 'Meubelcafe'. Toevallig kwam ik op internet volgende beelden en tekst tegen (zie http://doormann.tripod.com/the4.htm Het zijn voorbeelden van materiaal dat in de richting gaat waarvan ik hoopte dat jij mij er mee zou verrassen. Het stelt de cunnilingus bedrijvende vrouwen van Ferial in een heel ander en tevens 'Islamitisch devoot' daglicht...of mochten de vrouwen niet meedoen? Wat in onze briefwisseling naar voren komt is de vraag hoe cultuur of beschaving (wat in Duitsland niet dezelfde betekent) eigenlijk gedefinieerd worden. In het recente boek van Samuel P. Huntington 'The Clash of Civilizations' in het Nederlands verkrijgbaar als 'Botsende beschavingen' staat en heldere inleiding met definities van wat men academisch onder 'beschaving' en 'cultuur' verstaat. Het boek bevat tevens voorspellingen die na 9/11 plots zeer actueel werden. Ik zou graag dieper ingaan op de implicaties die deze studie heeft op de toekomst van de 'Westerse'- , 'Islamitische'- of 'Wereld'- beschaving maar misschien moeten we dat maar doen in een beeldend kunst project zoals we vandaag besproken.
Op de laatste blz. v. Huntington's boek staat: 'In het grotere conflict, het ware conflict, tussen beschaving en de barbarij zullen ook de grote wereldbeschavingen, met hun enorme verrichtingen op de gebieden van religie, kunst, literatuur, filosofie, wetenschap, technologie, ethiek en mededogen ook samen moeten werken als ze niet ieder afzonderlijk het onderspit willen delven.' Als het ons al niet lukt op deze schaal.... Met mijn verontschuldigingen voor de late repliek.

Groet, Andries

Posted by andries at 11:39 PM | Comments (0)